ผศ.ทพญ.ดร.กวิตา กาญจนเมฆานันต์

Assist. Prof. Kavita Kanjanamekanant

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์