ผศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์

Assist. Prof. Palinee Detsomboonrat

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน