รศ.ทพญ.ดร.พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์

Assoc. Prof. Palinee Detsomboonrat

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน