อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์

Pirawich Limlawan

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก