อ.ทพ.พีรวิชญ์ ลิมป์ลาวัณย์

Pirawish Limlawan

อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก

Qualification

Ph.D (Oral biology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2565
D.D.S. (Second-class honors)Chulalongkorn UniversityB.E. 2558