อ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

Prangtip Potewiratnanond

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว