อ.ทพญ.ดร.ปรางทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์

Prangtip Potewiratnanond

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว

Qualification

Ph.D. (Physiology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2562
M.Sc. (Stomatognathic Physiology)Chulalongkorn UniversityB.E. 2554
D.D.S. (Dentistry)Chulalongkorn UniversityB.E. 2549