ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

Assist. Prof. Thanomsuk Jearanaiphaisarn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์