รศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

Assoc. Prof. Thanomsuk Jearanaiphaisarn

อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์