รศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

Assoc. Prof. Thantrira Porntaveetus

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา