ศ.ทพญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์

Prof. Thantrira Porntaveetus

อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา