อ.ทพญ.ดร.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท

Vannaporn Chuenchompoonut

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา