ผศ.ทพญ.ดร.วรรณาภรณ์ ชื่นชมพูนุท

Assist. Prof. Vannaporn Chuenchompoonut

อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา