อ.ทพญ.วิชุดา คงสง

Wichuda Kongsong

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์