ผศ.ทพญ.วิชุดา คงสง

Assist. Prof. Wichuda Kongsong

อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์