หัวหน้าภาควิชา

uraiwan chokechanachaisakul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.อุไรวรรณ โชคชนะชัยสกุล

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมหัตถการ


คณาจารย์ประจำภาควิชา

ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ศิริวิมล ศรีสวัสดิ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ร.อ.หญิง ทพญ. ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ร.อ.หญิง.ทพญ.
ดร.รังสิมา สกุลณะมรรคา

อาจารย์ประจำภาควิชา

สมสินี พิมพ์ขาวขำ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ

อาจารย์ประจำภาควิชา

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ดร.ปวีณา จิวัจฉรานุกูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ผศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ทพญ.ถนอมศุก เจียรนัยไพศาล

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.ดร.ญาณี ตันติเลิศอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ศิรวุฒิ หิรัญอัศว์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.พิมพ์เดือน ศิวาวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพญ.สิริณญา กุลวิทิต

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.กิตติศักดิ์ สะนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ดร.กิตติศักดิ์ สะนนท์

อาจารย์ประจำภาควิชา

อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภาสิรี ทองไทย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ดร.ภาสิรี ทองไทย

อาจารย์ประจำภาควิชา

ภัควลัญชณ์ รุจิรประเสริฐ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ภัควลัญชณ์ รุจิรประเสริฐ

อาจารย์ประจำภาควิชา

ชนากานต์ สินเสรีกุล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพญ.ชนากานต์ สินเสรีกุล

อาจารย์ประจำภาควิชา

ศุภกร ทวีเศรษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.ศุภกร ทวีเศรษฐ์

อาจารย์ประจำภาควิชา

กุลพัชร์ อิงคธนาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ทพ.กุลพัชร์ อิงคธนาชัย

อาจารย์ประจำภาควิชา


เจ้าหน้าที่

สำลี เหลาชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายสำลี เหลาชัย

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

บุญณัฐชา เกิดโพชา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบุญณัฐชา เกิดโพชา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

กรรณิกา วงศ์สีดา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวกรรณิกา วงศ์สีดา

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

น้ำค้าง ขอพันดุง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวน้ำค้าง ขอพันดุง

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา