แบบฟอร์มการขอใช้บริการตรวจวินิจฉัยโรคทางพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเอกสารดาวน์โหลดคำแนะนำวิธีการนำส่งชิ้นเนื้อ (Instructions for submitting pathological specimens)เอกสารแนะนำวิธีการนำส่งชิ้นเนื้อแบบฟอร์มส่งตรวจชิ้นเนื้อจากหน่วยงานภายนอกคณะฯ (DENTCU Surgical Oral Pathology Request Form – extramural)แบบฟอร์มส่งตรวจชิ้นเนื้อภายนอกคณะฯแบบฟอร์มส่งตรวจชิ้นเนื้อจากหน่วยงานภายในคณะฯ (DENTCU Surgical Oral Pathology Request Form – intramural)แบบฟอร์มส่งตรวจชิ้นเนื้อภายในคณะฯแบบฟอร์มการขอสไลด์และ/หรือพาราฟินบล็อก (Tissue Slide and Paraffin Block Request Form)แบบฟอร์มการขอสไลด์/พาราฟินบล็อกแบบฟอร์มการขอใช้บริการของภาควิชา (Department Service Request Form)แบบฟอร์มการขอใช้บริการของภาควิชา