หลักสูตรอบรมระยะสั้น (4 เดือน) เรื่อง “ปริทันตวิทยา” รุ่นที่ 4
 
ชื่อโครงการ:  โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน  เรื่อง “ปริท้ันตวิทยา” รุ่นที่ 4
ระยะเวลา:    เริ่มต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
สำหรับ:      ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข >> ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียน เพื่อศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ
            เนื่องจากโครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน เรื่อง “ปริท้นตวิทยา” นี้เป็นโครงการที่ภาคปริทันตวิทยา ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อรองรับทันตแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข >> ผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเพื่อศึกษาต่อและอบรมระยะสั้น (หลักสูตร 4 เดือน) ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากร ภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2565 โดยยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ดังนั้น
           1.  หากท่านเป็นทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรุณาติดต่อต้นสังกัดเพื่อดำเนินการสมัครขอรับทุนดังกล่าวเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ 
              ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.moph.go.th/site/hr_moph/?p=156882
          2.  หากท่านเป็นทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์เอกชน หากสนใจเข้าร่วมโครงการฯ นี้ให้ลงทะเบียนแสดงความจำนงค์ในแบบลงทะเบียนด้านล่างนี้
             ลงทะเบียน(คลิก)แสดงความจำนงค์รับข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน
         หากมีจำนวนทันตแพทย์ผู้ขอรับทุนในโครงการของกระทรวงสาธารณสุขไม่ครบตามจำนวนที่ภาควิชาฯ เปิดรับสมัคร 10 คนภาควิชาฯ จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป
 กำหนดการฝึกอบรมและรายละเอียดโครงการ
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรอบรมระยะสั้น 4 เดือน “ปริทันตวิทยา” รุ่นที่ 4
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ  >>> ผ่านทางลิงค์  http://gg.gg/p4sbn
Add Line เข้าร่วมกลุ่ม CE Perio CU “รุ่นที่ 4” >>> ผ่านทางลิงค์  http://line.me/ti/g/wCihOWaQWu
 CE 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หมายเหตุ : ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : prapus.v@chula.ac.th หรือโทร. 02-218-8849 คุณประภัส วารินทร์