♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาปริทันตศาสตร์
(Master of Science Program in Periodontics)
Graduate%20Programs%202020%20M.Sc. 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อคลิก
 >> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  3  มีนาคม  2564วิชาที่สอบวันและเวลาที่ทำการทดสอบสถานที่สอบ1.    สอบข้อเขียน       –  ความรู้ด้านปริทันตวิทยา       –  ความรู้ด้านงานวิจัย       –  ความเข้าใจในการอ่านวารสาร          ภาษาอังกฤษ สาขาปริทันตวิทยาวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (เวลา 09.00-12.00 น.)ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2อาคารบรมนาถศรีนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2.    สอบสัมภาษณ์วันพุธที่  31 มีนาคม 2564(เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) ห้องประชุมวราภรณ์ บัวทองศรี ภาควิชาปริทันตวิทยา อาคารสมเด็จย่า 93  ชั้น 11คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาปริทันตวิทยา ภายในวันศุกร์ที่  5  มีนาคม 2564)  (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า) 
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ  :  1 – 2  คน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  :  12  มีนาคม  2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  :  24  มีนาคม  2564  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  :  (ภายในเดือนพฤษภาคม) 
 
เข้าระบบสมัคร คลิก
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) (WORD) (PDF)
แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (WORD) (PDF)
ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562
สรุปประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 
 
♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก : สาขาวิชาปริทันตวิทยา
(Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences Program in Periodontology)
กำหนดการเปิดรับสมัครเข้าศึกษา (ไม่เปิดรับสมัคร)
รายละเอียดหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563
สรุปประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 
 
♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก : แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
(Higher Graduate Diploma In Clinical Sciences Periodontology And Dental Implant (International Program))
Graduate%20Programs%202020%20Den 8 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำหนดการเปิดรับสมัคร และรายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อคลิก
>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัครตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  3  มีนาคม  2564วิชาที่สอบวันและเวลาที่ทำการทดสอบสถานที่สอบ1.    สอบข้อเขียน       –  ความรู้ด้านปริทันตวิทยา       –  ความรู้ด้านงานวิจัย       –  ความเข้าใจในการอ่านวารสาร          ภาษาอังกฤษ สาขาปริทันตวิทยาวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 (เวลา 09.00-12.00 น.)ห้องประชุมรฦกคุณ ชั้น 2อาคารบรมนาถศรีนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2.    สอบสัมภาษณ์วันพุธที่  31 มีนาคม 2564(เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) ห้องประชุมวราภรณ์ บัวทองศรี ภาควิชาปริทันตวิทยา อาคารสมเด็จย่า 93  ชั้น 11คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP)  ดูรายละเอียดได้จากประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ที่ภาควิชาปริทันตวิทยา ภายในวันศุกร์ที่  5  มีนาคม 2564)  (หากไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษจะไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า) 
   จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ  :  1 – 2  คน  **(รับผ่านมหาวิทยาลัยโดยตรง 1 – 2 คน และรับจากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวุฒิบัตรทันตแพทยสภา 4 – 6 คน)   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  :  12  มีนาคม  2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  :  24  มีนาคม  2564  เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  :  (ภายในเดือนพฤษภาคม) 
เข้าระบบสมัคร คลิก
รายละเอียดการเปิดรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
รายละเอียดหลักสูตร
แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) (WORD) (PDF)
แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ (WORD) (PDF)
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
ประกาศ เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน พ.ศ. 2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563
สรุปประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 
 
♦ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม : สาขาปริทันตวิทยา    
(Residency Training Program in Periodontology)
Graduate%20Programs%202020%20Den 8 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดดำเนินการเปิดรับสมัคร
    จำนวนทันตแพทย์ที่สถาบันหลักเปิดรับสมัคร  
ประกาศ เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม  2563  เวลา 9.00 น. – 12.00 น.
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564 ของทันตแพทยสภา (12 ก.พ. 64)
 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08:00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:00 น.วิชาที่สอบวันและเวลาที่ทำการทดสอบสถานที่สอบ   1.  สอบข้อเขียน      ความรู้ด้านปริทันตวิทยา       ความรู้ด้านงานวิจัย       ความเข้าใจในการอ่านวารสาร ภาษาอังกฤษ สาขาปริทันตวิทยาวันศุกร์ที่  18  ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00-12.00 น.)ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุชอาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 2คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2.  สอบสัมภาษณ์วันพุธที่  23  ธันวาคม  2563(เวลา 13.00 น. – 16.00 น.) ห้องประชุมวราภรณ์ บัวทองศรีภาควิชาปริทันตวิทยา อาคารสมเด็จย่า 93 ชั้น 11คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ดูรายละเอียดได้จากประกาศ  เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
รายละเอียดหลักสูตร
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (การเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา) (WORD) (PDF)
แบบฟอร์มหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
สรุปประมาณการอัตราค่าเล่าเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
          (ชำระค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมพิเศษผ่านหลักสูตร ป.บัณฑิตชั้นสูง (นานาชาติ) ของจุฬาฯ
                                      (กำหนดการเปิดรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย)
       หมายเหตุ :  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเรียนร่วม หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยาของจุฬาฯ
                                      (ผู้สอบได้จะต้องสมัคร 2 หลักสูตร)
 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตร และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ : ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัส วารินทร์ ระหว่างเวลา 8.00 – 16.00 น.
 โทร. :   02-218-8849 ถึง 50 โทรสาร 02-218-8851
 E-mail : prapus.v@chula.ac.th
 หรือที่  : Line GroupสมัครสอบPerioCU >> คลิก หรือScan QR code