ระบบการดำเนินงานวิจัย
นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 นิสิตสามารถ Login เข้าทำระบบได้ด้วย E-mail : @student.chula.ac.th ที่ Single Sign On บนระบบ G Suite Education และเลขประจำตัวนิสิต Chulalongkorn เท่านั้น
      >>  คลิกเพื่อดูวิธีการเปิดใช้งาน E-mail : @student.chula.ac.th ที่ผ่านการ Single Sign On บนระบบ G Suite Education Chulalongkorn 
ให้นิสิตดำเนินการ Upload เอกสารการขอนัดสอบงานวิจัยในแต่ละขั้นตอน ผ่านระบบการดำเนินงานวิจัย ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ เพื่อที่ภาควิชาฯจะได้ดำเนินการต่อไป 
 
♦ นิสิตหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา 
1.    >  ขอสอบโครงร่างงานวิจัย  
2.    >>  ส่งผลสอบโครงร่างวิจัย  
3.    >>>  ขอสอบงานวิจัย  
4.   >>>>  ส่งผลการสอบงานวิจัย  
5.   >>>>>  ขอสำเร็จการศึกษา  
6.   >>>>>>  ส่งหลักฐานงานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว)         
                    
 
>> คู่มือการทำงานวิจัย <<
 3 12 63%20Resh คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 << ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการดำเนินงานวิจัย ได้ที่  https://www.dent.chula.ac.th/periodontology/download.php >>
 หมายเหตุ :  หากมีข้อสงสัย หรือเหตุขัดข้องในการดำเนินการในระบบ หรือขั้นตอนการดำเนินการ  กรุณาติดต่อ : คุณประภัส  วารินทร์ (ผู้จัดทำและดูแลระบบ)
 
♦ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.   >  ขอสอบโครงร่างงานวิจัย
2.   >>  ส่งผลสอบโครงร่างวิจัย
3.   >>>  ขอสอบงานวิจัย
4.   >>>>  ส่งผลการสอบงานวิจัย
5.   >>>>>>  ส่งหลักฐานงานวิจัย (ที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว)   
 
♦ นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.   > ส่งเอกสารขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
2.   >> ส่งแบบเสนอขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ และแบบเสนอชื่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์