หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ 
ลำดับที่รุ่นที่ปีที่เข้ารับการศึกษาชื่อ – สกุลปีที่สำเร็จการศึกษาชื่อวิทยานิพนธ์
112534ทญ.ลาวัณย์  บุญยมานนท์Miss Lawan  Boonyamanond2536การตอบสนองของอวัยวะปริทันต์ต่อการใช้กรดซิดริกร่วมกับการขูดเหงือกช่วงล่างในผู้ป่วยโรคปริทันต์Responses of the peridontium following the application of citric acid combining with subgingival curettage in periodontits
22534ทพ.สุขจิตต์  ญาณะจารีMr. Sookljit  Yanajaree2536เปรียบเทียบการรักษาความวิการของกระดูกรองรับฟัน ในโรคปริทันต์อักเสบด้วยสาร ดีมิเนอรัลไลซ์ ฟรีส-ดรายด์ โบน และพอรัส แคลเซียม คาร์บอเนตComparison of demineralized freeze-dried bone and porous calcium carbonate in the treatment of periodontal osseous defects
32534ทพ.สุรศักดิ์  บุญญาศิริรรัตน์ MR. Surasak  Boonyasirirat2535ผลของยามิโนชัยคลินเฉพาะที่ต่อการหายของโรคปริทันต์Effect of Local Minocycline Delivery on Healing of PeriodontalDisease
42534ทญ.ฐิติพร (พานโพธิ์ทอง) แสงปรีชารัตน์Miss Thitiporn  Panpothong2536ผลของวัสดุปริทันต์ชนิดเจลต่อการขูดหินน้ำลายด้วยมือThe effect of periodontal scaling gel on hand scaling
522535ทญ.อรวรรณ  จรัสกุลางกูรMiss Orawan Charatkulangkun2537ผลทางคลินิกของการใช้ยามิโนซัยคลินเฉพาะที่เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบThe clinical effect of minocycline local delivery as adjunctive therapy in periodontitis
62535ทญ.พิมพ์โพธ  สุทธิวรรณMiss Pimpoth  Sutthiwan2539การศึกษาคุณสมบัติการสลายตัวของเจล การปลดปล่อยยา และผลในการฆ่าเชื้อแอกติโนแบซิลลัส โนมัยซีเทมโคมิแทนส์ของคลอร์เฮกซิดีนเจลแบบเฉพาะที่The study of gel degredation, drug releasing property and antimicrobial effect of local-delivery chlorhexidine gel on actinobacillus actinomycetemcomitans
72535ทพ.สุพจน์  ตามสายลมMR. Suphot Tamsailom2537การเปรียบเทียบประสิทธิผลของหัวขูดหินน้ำลายอุลตราโซนิก ระหว่างชนิดคล้ายเครื่องมือตรวจปริทันต์ กับ ชนิดปลายโค้ง ในการกำจัดหินน้ำลายใต้เหงือกComparative effectiveness between ultrasonic scalers with probe-type tip and curved tip in the removal of subgingival calculus
832536ทพ.อภิชาติ  ศิลปอาชาMR. Apichart Silparcha2539การใช้วัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์อุดช่องรากฟันกราม และลักษณะทางจุลกายวิภาคของการยึดเกาะของเนื้อเยื่อเหงือก บนวัสดุกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์The use of glass ionomer cement to fill furcation involvement and histological characteristics of the gingival attachment on glass ionomer cement
92536ทญ.หทัยรัก  นภาวงศ์ดีMiss Hatairak  Napawongdee2538การสำรวจสภาวะปริทันต์โดยใช้ดัชนี CPITN และดัชนีการสูญเสียการยึดเกาะและการตรวจหา Porphyromonas ginaivalis ในผู้ป่วยของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยPeriodontal health survey using CPITN index and loss of attachment index and detection of porphyromonas gingivalis in the patients at Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
102536ทญ.เกศสุดา  เงินประเสริฐศิริMiss Kessuda  Ngernprasirtsiri2538การใช้ปองโซ 4 อาร์เป็นสารย้อมติดสีคราบจุลินทรีย์The Use of ponceau 4r as a plaque disclosing agent
112536พ.ต.หญิงป์รัชญา  จำปาเทศMiss Rachaya Champarthed2539การเปรียบเทียบผลของเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์และกรดซิตริกต่อผิวรากฟันศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดComparative Sem Study on the Effect of TetracyclineHydrochloride and Citric Acid on Root Surfaces
122536ทญ.สาลิกา  (ตันตระวาณิชย์)อิฐกอMiss Salika Tantrawanich2538ผลของยาสีฟันที่ผสมโปตัสเซียมไนเตรตและโซเดียมไบคาร์บอเนต ต่อการลดอาการเสียวฟันEfficacy of potassium nitrate and sodium bicarbonate on dentinal hypersensitivity
1342537ทญ.ชนกพรรณ   สุคนธ์พันธ์Miss Chanokpan Sukonpan2540การเปรียบเทียบการรักษารอยวิการของกระดูกเบ้าฟัน ระหว่างการใช้แผ่นยางกันน้ำลายเป็นแผ่นกั้น ร่วมกับการใช้วัสดุปลูกกระดูกกับการใช้แผ่นยางกันน้ำลายเป็นแผ่นกั้นเพียงอย่างเดียวComparison between the use of rubber dam as amembrane barrier with and without bone graft in the treatment of infrabony defects
142537ทญ.จามรี  เสมา        Miss Jammaree Sema2540ผลของเลเซอร์ชนิดเอ็นดีแย็กและชนิดแกลเลียม-อะลูมิเนียม-อาร์เซนิกต่อรูเปิดของท่อเนื้อฟัน ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราดEffects of Nd:YAG laser and Ga-Al-As laser on exposed dentinal tubules scanning electron microscopic study
152537พ.ต.หญิง พรทิพย์ วิริยะภาคMiss Pornthip Viriyapark2539ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาคลอร์เฮกซิดีน 0.12% ล้างในร่องลึกปริทันต์ด้วยเครื่องเควิ-เมด 200 เป็นตัวเสริมในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบThe clinical effect of subgingival irrigation with 0.12%chlorhexidine by Cavi-Med 200 as adjunctive therapy in periodontitis
162537ทญ.แสงโสม  ประจะเนย์Miss Sangsom Prachaney2539การพัฒนาที-เซลล์ไลน์จากเลือดที่มีความสัมพันธ์ต่อพอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุนแรงEstablishment of Human Peripheral Blood T-Cell LinesReactive with Porphyromonas gingivalis in SeverePeriodontitis Patients
172537พ.ต.วัชรจักร  อธิปัญญาMR. Watchalajuk Athipunya2540ความสัมพันธ์ของการวัดด้วยเครื่องมือตรวจอุณหภูมิในร่องลึกปริทันต์ กับตัววัดทางคลินิกในการตรวจและประเมินผลการรักษาโรคปริทันต์Correlation between the measurement by Perio-Temp and clinical parameters in periodontal examination and evaluation of periodontal treatment
2538(ไม่เปิดรับนิสิต)
1852539ทญ.จันทรกร  แจ่มไพบูลย์Miss Chantrakorn Champaiboon2541การปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันของบี-เซลล์โดย พอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และ อินเตอร์ลูคิน-10The immune modulation of B-cell response by Porphyromonas gingivalis and interleukin-10
1962540น.ต.หญิง บุญธิดา โชติชนาภิบาลMiss Boontida  Chotichanapibal2541ผลทางคลินิกของการใช้สารละลายเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ฉีดล้างภายในพ็อกเก็ตเสริมการเกลารากฟันในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่Clinical effects of the intra-pocket irrigation withtetracycline hydrochloride solution as an adjunct to root planing in adult periodontitis
202540ทญ.จรีวรรณ  พลชัยMiss Jareewan  Polchai2542เบต้า กลูคูโรนิเดสในน้ำเหลืองเหงือกของผู้ป่วยปริทันต์อักเสบ ที่เป็นโรคเบาหวานBeta-glucuronidase in crevicular fluid of periodontitis patients with diabetes mellitus
212540ทพ.ชัช  เจิมณรงค์MR. Chat Jermnarong2543การปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกันของดับบลิวเอฟเทน (ทีซีดีโอ) และผลจากการทำงานร่วมกับ ~iพอร์ไฟโรโมแนส จินจิวาลิส~iIMMUNOMODULATION OF WF10 (TCDO) AND ITS EFFECT WITH~iPORPHYROMONAS GINGIVALIS~i
222540ทพ.ศรมิษฐ์  พิสุทธิ์ธนกาญจน์MR. Soramitz Pisuithanakan2541ผลทางจุลชีววิทยาของการใช้สารละลายเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ฉีดล้างภายในพ็อกเก็ตเสริมการเกลารากฟันในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่Microbiological effects of the intra-pocket irrigation with tetracycline hydrochloride solution as an adjunct to root planing in adult periodontitis
232540ทพ.ศิริชัย  ตันตระกูลเจริญMR. Sirichai Tantrakoolcharoen2541การยึดเกาะของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของคนบนพื้นผิวรากฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยเตตราไซคลีนไฮโดรคลอไรด์และกรดซิตริกAttachment of human gingival fibroblasts on rootsurfaces conditioned with tetracycline hydrochloride and citric acid
2472541ทญ.อิชยา  เค้ามงคลกิจMiss Ichaya Khaomongkhonkit2543ผลทางคลินิกของการใช้น้ำยาบ้วนปากลิสเตอรินฉีดล้างภายในร่องลึกปริทันต์ร่วมกับการบ้วนปากเสริมการขูดเหงือกช่วงล่างในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่Clinical effects of the intra-pocket irrigation combinedwith rinsing with listerine antiseptic as an adjunct to subgingival curettage in adult periodontitis
252541ทญ.วราภรณ์  สุวรรณรงค์Miss Waraporn Suwonnarong2543ผลทางคลินิกของการใช้เมโทรนิดาโซลเฉพาะที่เสริมการขูดเหงือก ช่วงล่างในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่CLINICAL RESPONSE TO SUBGINGIVAL APPLICATION OF A METRONIDAZOLE DENTAL GELAS AN ADJUNCT TO SUBGINGIVAL CURETTAGE IN ADULT PERIODONTITIS
262541ทพ.กำแหง  อริยพัฒนางกูลMR. Kumhaeng Pattanaariyangkul2543ผลของการใช้หัวขูดหินน้ำลายอัลทราโซนิกส์ที่ออกแบบต่างกันสามชนิดต่อพื้นผิวรากฟันThe effect of three different ultrasonic tip designs on root  surfaces
272541ทพ.ภาณุวัฒน์  ไตรภัทรนันท์MR. Panuwat Tripattaranan2543การยึดเกาะของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของคนบนพื้นผิว วัสดุคอมโพสิตเรซินชนิดดัดแปลงด้วยสารประกอบของกรดAttachment of human gingival fibroblasts on polyacid-modified composite resin surfaces.
2882542ทญ.ปิยะวดี  โพธิรักษานนท์Miss Piyawadee Pothiraksanon2545ปฏิกิริยาของเชื้อแอคติโนแบซิลลัสแอคติโนไมซีเตมโคมิแทนส์ ต่อแอนติเจนพรีเซนติ่งเซลล์ (เดนไดรติกเซลล์)Interaction of Actinobacillus actinomycetemcomitans with antigen-presenting cells (dendritic cells)
292542ทญ.ศรีสุดา  ถิ่นพังงา   Miss Srisuda Thinpangnga2544ความเข้มข้นของยาเตตราซัยคลินไฮโดรคลอไรด์ในน้ำเหลืองเหงือกหลังการฉีดล้างยาในพ็อกเก็ตConcentration of tetracycline hydrochloride in gingival crevicular fluid after pocket irrigation
302542ทญ.สุทธิพลินทร์  สุวรรณกุล  Miss Suttipalin Suwannakul2544ความเข้ากันได้ทางชีวภาพของแผ่นไคโตซาน กับเซลล์ไฟโบรบลาสต์ จากเหงือกของคนBiocompatibility of chitosan sheet to human gingival fibroblasts
312542ทญ.สุพัตรา  แสงอินทร์ Miss Supatra Sang – In2543ความกว้างของทางเข้าช่องรากฟัน และความยาวลำตัวรากฟันของ ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1 และพันกรามแท้ซี่ที่ 2 ของประชากรที่อยู่ในประเทศไทย วัดโดยระบบวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์THE FURCATION ENTRANCE WIDTH AND ROOT TRUNK LENGTH IN THAI FIRST AND SECONDPERMANENT MOLARS MEASURED BY A COMPUTER-ASSISTED IMAGE ANALYSIS SYSTEM
322542ทญ.นิตยา  จินดาวิจักษณ์Miss Nitaya Chinadavijak2544การใช้กาวไฟบรินและวัสดุกระดูกปลูกถ่ายในการรักษารอยวิการของกระดูกในโรคปริทันต์อักเสบในผู้ใหญ่The application of fibrin glue and bone graft in the treatment of intrabony defects in adult periodontitis
2543(ไม่เปิดรับนิสิต เนื่องจากปรับปรุงหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรวุฒิบัตร)
3392544ทพ.ขจร  กังสดาลพิภพ MR.Kajorn Kungsadalpipob2545ความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคปริทันต์อักเสบกับระดับน้ำตาลในเลือดในผู้สูงอายุของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยThe association between severity of periodontitis and  blood sugar level in elderly workers of Electricity Generating Authority of Thailand
342544ทญ.มล.พิณแข  รัชนีMiss Pinkae Rajani2547ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์และโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยAssociation between periodontal disease and cardiovascular disease in elderly workers of Electricity Generating Authority of Thailand
352544ทญ.ปิติพร  อุ้ยสว่างMiss Pitiporn Uisawang2546การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่กับสภาวะของโรคปริทันต์ในพนักงานผู้สูงอายุของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยThe association between cigarette smoking and periodontal disease in the elderly workers of Electricity Generating Authority of Thailand
36102545ทพ.ไพบูลย์  จิตประเสริฐวงศ์MR. Paiboon Jitprasertwong2547ผลของอินเตอร์ลิวคิน-17 และอินเตอร์เฟียรอน- แกมมาต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเหงือกของคนEffects of IL-17 and IFN-gamma on human gingival fibroblasts
372545ทญ.พิราภรณ์ วิเชียรโรจน์(มัทธนา)Miss Piraporn Vichienroj2547ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารสกัดจากมังคุดต่อเชื้อบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคในช่องปากTitle Antimicrobial activity of crude extract from Garcinia mangostana against selected oral pathogens
38112546ทญ.พรทิพย์ จุฑาชวกุล  Miss Porntip Chutachavakul2548ประสิทธิผลของแผ่นยาชาลิโดเคนที่ผลิตขึ้นเองในประเทศเปรียบเทียบ กับเบนโซเคนเจล 20% ในการลดความเจ็บปวดจาการแทงเข็มฉีดยาThe efficacy of the locally made intraoral lidocaine patch compared with 20% benzocaine gel in reducing pain caused by needle injection
392546ทญ.จุฑาทิพย์  กิ่งนครทองMiss Juthathip Kingnakornthong2548การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบเรื้อรัง และเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดีDetection of periodontal pathogens in chronic periodontitis  patients with poorly controlled type 2 diabetes mellitus
402546ทญ.พัทนินทร์  มนตรีขจรMiss Pattanin Montreekachon2548การตอบสนองของไฟโบรบลาสท์จากเหงือกของคนต่อการกระตุ้นด้วย โทลล์ไลค์รีเซฟเตอร์ไลแกนThe response of human gingival fibroblasts to toll-like receptor ligands
412546ทญ.วิพุทธสินี  เตือนอารีย์Miss Wiputsinee Tuen-aree2548การเปรียบเทียบประสิทธิผลของแผ่นยาชาลิโดเคนที่ผลิตเองในประเทศกับแผ่นยาชาลิโดเคนที่มีจำหน่ายในท้องตลาดในการลดความเจ็บปวดจากการแทงเข็มฉีดยาและการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันComparison of the efficacy of the locally made and the commercial intraoral lidocaine patches in reducing pain caused by needle insertion and scaling and root planing
42122547ทญ.จิตติมา  มะกรูดทองMiss Jittima Makrudthong2550การแสดงออกของอินโดลเอมีน 2,3-ไดออกซีจีเนสของเซลล์ไฟ โบรบลาสต์ในเนื้อเยื่อเหงือกของมนุษย์Indoleamine 2,3-dioxygenase expression in human gingival fibroblasts
432547ทญ.ทัศนี  สลัดยะนันท์  Miss Tatsanee Saladynant2549การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการThe antimicrobial activity and cytotoxicity of polysaccharidegel isolated from Durian fruit-hull extract, in vitro study
442547ทญ.ทัศนีย์  บุษราคัมรุหะMiss Tassanee Butsarakamruha2549ผลการยับยั้งเชื้อของน้ำลูกยอต่อแอกติโนแบซิลลัสแอกติโนมัยซีเทมโคมีแทนส์ และแคนดิดา อัลบิแคนส์Antimicrobial effect of morinda citrifolia juice on actinobacillus actinomycetemcomitans and candida albicans
45132548ทญ.ฐสรรพร  เติมทอง Miss Thasanporn Toemthong2550ผลของการสูบบุหรี่ ที่มีต่อการแสดงออกของเบต้าดีเฟนซิน-2 ในโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังThe effect of smoking on beta defensin-2 expression in chronic periodontitis
462548ทญ.พรรณวดี  พันธัยMiss Panwadee Bandhaya2549การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบกับสภาวะปริทันต์ในประชากรไทยกลุ่มหนึ่งPrevalence of periodontal bacterial pathogems and their association with periodontal status in a group of Thais
472548ทญ.มุทิตา  เอกสมทราเมษฐ์Miss Mutita Eksomtramate2549การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบกับสภาวะปริทันต์ในประชากรไทยกลุ่มหนึ่งThe response of human gingival epithelial cells to toll-like receptor ligands and nicotine
482548ทพ.พิศาล  สัมปทานุกุลMR. Pisal Sampatanukul2550ผลของอีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกลเลทในชาเขียวต่อกลิ่นปาก :การศึกษาในคลินิกEffect of epigallocatechin-3-gallate in green tea on malodor : a clinical study
49142549ทพ.ปภาตพงศ์  ศิริคุรุรัตน์MR. Papatpong Sirikururat2550การตอบสนองของสโตรมัสเซลล์จากไขกระดูกมนุษย์ที่มีต่อออสทิโอพอนทิน และโครงร่างออสทิโอพอนทิน/คอลลาเจนจากผิวหนังวัว เมื่อศึกษาด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์The response of human bone marrow stromal cells to osteopontin and osteopontin/bovine dermal collagen scaffold in culture
502549ทญ.ปารณีย์  ไพรัตน์Miss Bharani Phairat2551ผลกระทบของสารสกัดจากบุหรี่ต่อการตอบสนองของเซลล์หลอดเลือดหัวใจมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วยลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิสModulating effect of cigarette smoke extract on the response of human coronary artery endothelium to porphyromonas gingivalis LPS
512549เรืออากาศโท พาคินทร์  วาทินMR. Parkin Watin2551การรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบเรื้อรัง ด้วยยาเมโทรนิดาโซลเจล : การศึกษานำร่องTreatment of chronic periodontitis with metronidazole gel : pilot study
52152550ทญ.สุปรีดา  สุภนันตชาติMiss Supreda Suphanantachat2552ปัจจัยที่มีผลต่อการร่นของเหงือกรอบรากเทียมแบบหนึ่งซี่บริเวณฟันหน้าบนFactors affecting soft tissue recession around anterior maxillary single-tooth implants
532550ทญ.ลีล่า  เลาหวีรภาพMiss Leela   Laohaviraphab2552ผลของการสูบบุหรี่ต่อรูปแบบการทำลายอวัยวะปริทันต์ในชาวไทยกลุ่มหนึ่งThe effect of cigarette smoking on periodontal destruction patterns among Thai adults
54162551ทญ.ดิศวรรณ  อื้อเชี่ยวชาญกิจMiss Ditsawan Uechiewcharnkit2553อุบัติการณ์ รูปแบบ และปัจจัยพยากรณ์การลุกลามของโรคปริทันต์อักเสบในช่วงเวลา 5 ปี ในกลุ่มตัวอย่างคนไทยสูงอายุกลุ่มหนึ่งIncidence, pattern and risk predictor of periodontal disease progression over 5 years in an older Thai adult group
552551ทญ.เบญจพร  มีหลีสวัสดิ์Miss Benjaporn Meeleesawasdi2553ความชุกของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์บางชนิดในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกตามสถานะการสูบบุหรี่The prevalence of certain periodontal pathogens in subgingival plaque according to smoking status
562551ทญ.นริศรา  วนวิทย์Miss Narisara Vanavit2553การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิดต้านต่อไวรัสในเนื้อเยื่อปริทันต์ :ตอนที่ 1 การตรวจหาโปรตีนต้านต่อไวรัสAntiviral innate immune response in periodontal tissue : part I detection of antiviral proteins
57172552ทพ.อรรถวุฒิ  เลิศพิมลชัยMR. ATTAWOOD LERTPIMONCHAI2554ความเสี่ยงของโรคปริทันต์อักเสบในคนเป็นโรคไตเรื้อรังRisk of periodontitis in subjects with chronic kidney disease
582552ทพ.มหัทธน  พูลเกษรMR. Mahatana Poolgesorn2554ลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิสและผลึกคอเลสเตอรอลในการเหนี่ยวนำการกระตุ้นอินเฟลมมาโซมในเซลล์แมคโครฟาจมนุษย์Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide and cholesterol crystals induce inflammasome activation in human macrophages
592552ทญ.รัชนู  ชาญสมาธิ์ (รูปทรง) Miss RUTCHANOO ROOBSONG2553ผลการต้านเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และ เชื้อพรีโวเทลลา อินเตอร์มีเดียของน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนThe antimicrobial effect against Porphyromonas gingivalis and Prevotella intermedia of mouthrinse containing the extracted polysaccharide from durian fruit-halls
602552ทญ.ศิริกาญจน์  โพธิคุณMiss Sirikarn Phothikhun2553ผลของการมีพยาธิสภาพของฟันต่อการหนาตัวของเยื่อบุผิวและถุงน้ำในโพรงอากาศขากรรไกรบนEffect of dental diseases on mucosal thickening and mucosal cysts of the maxillary sinus
61182553ทญ.วิชญา  วิศิษฐ์รัศมีวงศ์Miss Wichaya  Wisitrasameewong2554การศึกษาผลของลิโพพอลิแซ็กคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส ทูเมอร์เนคโครซิสแฟกเตอร์-แอลฟา และผลึกคอเลสเตอรอล ในการเหนี่ยวนำการกระตุ้นอินเฟลมมาโซมในเซลล์เยื่อบุหลอดเลือดแดงโคโรนารีมนุษย์Study of the effect of Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide, TNF-α and cholesterol crystals on inflammasome activation in human coronary artery endothelial cells
62192554ทญ.คีนนา  ตันติกุลMiss Keenna Tantikul2556การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะปริทันต์ด้วยภาพรังสีในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวท์โทโมกราฟฟีCOMPARISON BETWEEN THE INTRAORAL RADIOGRAPHS AND THE CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) FOR PERIODONTAL ASSESSMENT
632554ทญ.วรัทธยา  รัตนธรรมธาดาMiss Warattaya Rattanathammatada2556การวิเคราะห์โดยใช้โฟลไซโทเมทรีของลักษณะบีเซลล์ในโรคปริทันต์Flow cytometric analysis of b cell profile in periodontal disease
64202555ทญ.สรัญญา  ธาวนพงษ์Miss Saranya Thawanaphong2557ตำแหน่งที่อยู่และความจำเพาะต่อแอนติเจนของพลาสมาเซลล์ในรอยโรคปริทันต์อักเสบLOCALIZATION AND ANTIGEN-SPECIFICITY OF PLASMA CELLS IN PERIODONTITIS LESIONS
65212556ทพ.อาสาฬห์  ยงยุทธMR. Arsarn Youngyuth2558เม็มโมรี่ทีเซลล์ที่แสดงออกซีดี103ในเนื้อเยื่อปริทันต์ปกติและโรคปริทันต์CD103+ memory T cells in periodontal health and disease
662556ทญ.เมธิยา  นิมิตรปัญญาMiss Methiya Nimitpanya2557การเปรียบเทียบการประเมินสภาวะปริทันต์บริเวณง่ามรากฟันกรามด้วยภาพรังสีในช่องปากและภาพรังสีโคนบีมคอมพิวท์โทโมกราฟีCOMPARISON BETWEEN INTRAORAL RADIOGRAPHY (IOR) AND CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY (CBCT) FOR THE ASSESSMENT OF MOLAR FURCATION INVOLVEMENT
67222557ทญ.ดิษยวดี  เกตุทัตMiss Dissayawadee Katudat2558ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังกับเอสเอสทีทูในซีรัมซึ่งเป็นสารบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคหัวใจชนิดใหม่ในประชากรไทยAssociation between chronic periodontitis and serum sST2, a novel cardiac biomarker, in a Thai population
68232558ทญ.เบญจรัตน์  อิสระพิทักษ์กุลMiss Benjarat Isaraphithakkul2560การแสดงออกของสารสื่ออักเสบในซีดี103+ และซีดี103- ทีเซลล์ที่สกัดจากเนื้อเยื่อปริทันต์อักเสบExpression of inflammatory mediators in CD103+ and CD103- T cells isolated from periodontitis tissue
69242559ทญ.มนัสนันท์  ชูสิริ           Miss MANUTSANUN CHOOSIRI2562การเปรียบเทียบคุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์จากเนื้อเยื่อปริทันต์ในมนุษย์COMPARISON OF THE STEM CELL CHARACTERISTICS AMONG PERIODONTIUM-DERIVED HUMAN MESENCHYMAL STEM CELLS
702559ทญ.พลอยศิริ  รัศมีMiss PLOYSIRI   RASSAMEE2562ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังกับโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้ใหญ่ไทยAssociation Between Chronic Periodontitis And Hypertension Among Thai Adults
71252560ทพ.ธีระภัทร์   สุริแสงMR. THEERAPHAT SURISAENG2563การใช้เอ็มอาร์เอ็นเอดัดแปลงที่เข้ารหัสเพลตเลตดีไรฟ์โกรตแฟ็คเตอร์-บีบี เป็นนวัตกรรมในการคืนสภาพเนื้อเยื่อปริทันต์THE USE OF MODIFIED MRNA ENCODING PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR-BB AS AN INNOVATION IN PERIODONTAL REGENERATION
722560ทพ.พรหมภัคกร   กุลธนอมรดิษฐ์MR. PROMPHAKKON KULTHANAAMONDHITA2563การใช้ประโยชน์ของเอ็มอาร์เอ็นเอดัดแปลงที่เข้ารหัสโบนมอร์โฟเจนเนติกโปรตีน-2 ในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อปริทันต์: การศึกษาในห้องปฏิบัติการUTILIZATION OF MODIFIED MRNA ENCODING BONE MORPHOGENETIC PROTEIN-2 FOR PERIODONTAL REGENERATION: AN IN VITRO STUDY
73262561ทพ.จิรวิชญ์  อินทยาทMR. JIRAWIT INTHAYAT
742561ทญ.พรรณ  พงษ์เสฐียรMiss PHAN BHONGSATIERN2563การแสดงออกของโปรตีนและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน เมื่อนำส่งเมสเซนเจอร์อาร์เอ็นเอที่เข้ารหัส เพลทเลทดีไรฟ์ โกรทแฟกเตอร์-บีบี โดยใช้ซูโครสซิเตรทบัฟเฟอร์ในเหงือกของหนูแรทPROTEIN EXPRESSION AND INFLAMMATORY RESPONSE AFTER DELIVERY OF mRNA ENCODING PLATELET-DERIVED GROWTH FACTOR-BB IN SUCROSE CITRATE BUFFER INTO RAT GINGIVA
752561ทพ.จงฮั่น  ใช่MR. JONGHANN CHAI
76272562ทญ. มานา   นราธิปกรMiss MANA  NARATIPPAKORN
772562ทญ. พิมพ์พร   มีขันทองMiss PIMPHORN  MEEKHANTONG
หมายเหตุ : ฐานข้อมูลอ้างอิงจาก
 ฐานข้อมูล CUIR at Chulalongkorn University URL : http://cuir.car.chula.ac.th/
 วิทยานิพนธ์ภาษาไทย  URL :http://bit.ly/CUIR_ThePeriodonticsth
 วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ  URL : http://bit.ly/CUIR_ThePeriodonticsen
 ฐานข้อมูล Main Database : Book, Journal, Thesis and the Other URL : https://library.car.chula.ac.th/search/Y?SEARCH
 ฐานข้อมูล งานวิจัย ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  URL : https://www.dent.chula.ac.th/periodontology/research.php
 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย สวทช. (NSTDA)  URL : http://www.thaithesis.org/search.php