ประจำปีการศึกษา 2563  
♦ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา และแขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม   (หลักสูตรนานาชาติ)♦ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา   
 
ปีที่ 1
 
 1MISS%20WILAWAN%20%20CHAIYAPORN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   1MISS%20NUTTAKARN%20%20%20RUNGROJWITTAYA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   1MISS%20BANTITA%20%20KANPITTAYA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
 1MISSPIMCHANOK%20%20%20SUPALANUNT คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   1MISSPORNTEERA%20%20KATECHOO คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
       
       
  ปีที่ 2
 
 2MR.%20PAMORNCHART%20%20MANOMAYANGOON คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2MISS%20JARUTA%20%20%20MOKHAGUL คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2MISS%20PARINA%20%20%20CHANGMING 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
 2MISS%20PANTHIRA%20%20%20AROONRATANA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2MISS%20PAKKANIT%20%20%20BOONPANITCHAYAKANKUL คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2MISS%20PHANTHAPHA%20%20%20KHUNTHANANITHI คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
       
 ปีที่ 3
 
 3MISS%20BENJAR%20%20%20ISSARANGGUN%20NA%20AYUTHAYA 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   3MISS%20CHONRUTHAI%20%20%20KHOWTO 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   3MISS%20SUPHAKAN%20%20%20PAKDEESETTAKUL 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
 3MR.%20NATTHASIT%20%20%20PRADYACHAIPIM 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   3MISS%20VIRUNPAT%20%20NITIPONG 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
       
       
♦ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์
 
ปีที่ 1
 
 MR.Jeerawit คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
     
     
 ปีที่ 2
 
 MISS%20MANA คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    MISS%20PIMPHORN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
     
 ปีที่ 3
     
 MR.%20JIRAWIT คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    MR.%20JONGHANN คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย