Home/ภาควิชา/ภาควิชาสรีรวิทยา

ติดต่อ
ภาควิชาสรีรวิทยา

ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชั้น 4 อาคารพรีคลีนิก
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330