Home/ภาควิชา/ภาควิชาสรีรวิทยา

เกี่ยวกับ
ภาควิชาสรีรวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

camilo jimenez 0yLmwcXLwLw unsplash คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

การเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยา เริ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งแผนกทันตแพทยศาสตร์ขึ้นใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2483 โดยนิสิตทันตแพทย์ต้องอาศัยเรียนร่วมกับนิสิตแพทย์ ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้จัดตั้งเป็น ภาควิชาสรีรวิทยา และชีวเคมี จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2516 จึงได้แยกออกเป็นภาควิชาสรีรวิทยาจนกระทั่งปัจจุบัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ภาควิชาสรีรวิทยาได้มุ่งมั่นในการผลิตทันตแทพย์ให้มีความรู้ ความสามารถสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

นับตั้งแต่ก่อตั้งภาควิชาสรีรวิทยาได้มีหัวหน้าภาควิชาดังนี้

  • ศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร. มรว.อ๊อด กฤดากร 2492-2500, 2507-2519
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ธีรศักดิ์ ถาวรทนต์ 2519-2532
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.ชูเกียรติ สุคันธปรีย์ 2532-2540, 2543-2545
  • รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.วสันต์ ตันติวิภาวิน 2540-2542
  • รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.จีรศักดิ์ นพคุณ 2542-2543
  • รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิง ศิริพร โชติไพบูลย์พันธุ์ 2545 – 2552
  • รองศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา อมาตยกุล 2552 – 2559
  • รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ สุพรศิลป์ชัย 2559 – ปัจจุบัน