หลักสูตร

นอกจากนี้ภาควิชาสรีรวิทยายังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

COURSE SYLLABUS