หลักสูตร

นอกจากนี้ภาควิชาสรีรวิทยายังมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาสรีรวิทยา รหัสหลักสูตร 1461, 1462
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหสาขาสรีรวิทยา รหัสหลักสูตร 1453, 1454, 1455, 1456

COURSE SYLLABUS