วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษา และศูนย์ภาพถ่ายทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียลแห่งชาติในระดับโลก ที่สร้างสรรค์องค์ความรู้ และบริการเพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาทันตสุขภาพอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

  1. ผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล ที่มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม และมีความเป็นผู้น เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทันตสุขภาพ
  2. มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการเรียนการสอน การวิจัย และให้บริการวิชาการด้านภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก และแม็กซิโลเฟเชียล
  3. บริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
vision bar คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์

S1มีอาจารย์ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัย และวางแผนการรักษารอยโรคในช่องปาก ใบหน้า และกระดูกขากรรไกร รวมทั้งมีบุคลากรที่มีความชำนาญในการให้บริการในการถ่ายภาพทางการแพทย์บริเวณช่องปาก ใบหน้า และกระดูกขากรรไกรS2มีสถานที่ เครื่องมือทางด้านการถ่ายภาพทางการแพทย์ที่ค่อนข้างครบ และทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยS3ภาควิชารังสีวิทยา เป็นภาควิชาที่ก่อตั้งมาพร้อมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงเป็นภาควิชารังสีวิทยาทางทันตกรรมแห่งแรกของประเทศไทย ทำให้เกิดความเชื่อถือ และเชื่อมั่นในชื่อเสียงS4เป็นหน่วยงานที่ร่วมในขบวนการรับรองคุณภาพทั้งการเรียนการสอน(AUN-QA) การบริการวิชาการ(HA) และ การบริหารจัดการ(EdPex) ทำให้มีมาตรฐานในระดับชาติ และนานาชาติS5มีหลักสูตรหลังปริญญาที่หลากหลายทั้ง Thesis และ TrainingS6มีผลงานวิจัยค่อนข้างต่อเนื่อง และสามารถให้ความร่วมมือในการวิจัยร่วมเป็นสหสาขาS7เป็นหน่วยงานที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะฯ เป็นลำดับต้นๆS8เป็นแหล่งอ้างอิง และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย เครื่องมือทางภาพถ่ายทางการแพทย์บริเวณช่องปากใบหน้า และกระดูกขากรรไกร ให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไปเพื่อออกเป็นแนวปฏิบัติ หรือออกกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง