กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ปีการศึกษา 2563 (Cardiopulmonary Resuscitation: CPR, Academic Year 2020)

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2563

ห้องบรรยาย 715 ,716 ชั้น 7 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80

  • August 19, 2020
  • August 26, 2020
  • September 2, 2020

At Room No. 715-716, 7th Floor, 80 Years ChalermNavamaraj Building