กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีไหว้ครูบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 (Teacher Appreciation ceremony, Academic year 2020)

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห อาคารสมเด็จย่า 93
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

September 11, 2020
at See Sirisinha Auditorium
2nd floor,Somdejya 93 Bldg
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University