กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเล็งเห็นความสำคัญที่ให้นิสิตมีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น แนวทางที่จะนำไปสู่การบริหารกิจกรรมบัณฑิตศึกษาให้ได้ตรงตามความคาดหวังของนิสิตมากที่สุด เพื่อให้นิสิตเกิดความผูกพันต่อคณะฯ (Student Engagement) อีกทั้งการเปิดโอกาสรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ข้อเสนอแนะทางด้านการเรียนการสอน ความไม่พึงพอใจต่างๆ ของนิสิต เพื่อนำข้อมูลรายงานไปยังที่ประชุมต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และคณะอนุกรรมการบริหารงานกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นต้น

จึงได้เชิญตัวแทนนิสิตที่อาสารับหน้าที่เป็นคณะกรรมการนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00- 14.00 น. มีตัวแทนนิสิตเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 15 คน (ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้อีก 6 คน)  โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1  เรื่องเพื่อพิจารณา

  • 1.1  สรรหาประธาน รองประธาน และ เลขานุการ ดำรงตำแหน่งกรรมการนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • 1.2  เสนอ (ร่าง) ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2564-2565

วาระที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ

  • 2.1  การจัดทำวิดีโอแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  • 2.1  กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 และตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับสโมสรนิสิต