ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
34 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • โทรศัพท์ 0 2218 9016, 0 2218 9021
  • โทรสาร 0 2218 9021
  • อีเมล graddentcu@chula.ac.th
  • เฟซบุ๊ก graddentcuoffice
  • ทวิตเตอร์ graddentcu
  • ไลน์ไอดี graddentcu