รองคณบดี

Dent Chula Pairoj Linsuwanont คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพ.ดร.ไพโรจน์ หลินศุวนนท์

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี

Risa Chaisuparat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ทพญ.ดร.ริสา ชัยศุภรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีด้านมาตรฐาน และนวัตกรรม หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Paksinee Kamolratanakul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ทพญ.ดร.ภัคสินี กมลรัตนกุล

ผู้ช่วยคณบดีด้านการศึกษาต่อเนื่อง และกิจการนิสิตหลังปริญญา

หัวหน้างาน

Wannawat Prachumrat คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาววัณณวัฑ ประชุมรัตน์

หัวหน้างานวางแผนและพัฒนาการศึกษา
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โทร. 0 2218 8654

Chayasupak Somklamsanong คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวชญาสุภัค สมกล่ำสนอง

หัวหน้างานบริการการศึกษา

โทร. 0 2218 9016

บุคลากรฝ่าย

Ketsarin Rattanawuittikul คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวเกศรินทร์ รัตนวุฒิกุล

โทร. 0 2218 9021

Prapaipan Panchana คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวประไพพรรณ ปานชนะ

โทร. 0 2218 9035

Anas Aminsen คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอะนัส อามินเซ็น

โทร. 0 2218 9037

Pantipa Kamkaew คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพรรณทิพา เข็มแก้ว

โทร. 0 2218 9038

Phongsathorn Roykaew คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายพงศธร ร้อยแก้ว

โทร. 0 2218 9036

Pitchaya Charunja คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางสาวพิชญา ชารัญจ่า

โทร. 0 2218 9039

Bualoy Phengyison คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางบัวลอย เพ็งยี่สน