โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 จาก สรพ

โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 จาก สถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองคุณภาพขั้นที่ 3