คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายณภัทร เตชะทัศนสุนทร นิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลหลวงวาจวิทยาวัฑฒน์ ประจำปี 2565 จากทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 (1/2565)