5-7 กรกฎาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการฝึกอบรม การดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟ โดย วิทยากรจาก สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง เพื่อให้ผู้ร่วมเข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับหลักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยในงานนี้มีบุคลากรภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ