3 สิงหาคม 2565 : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการอบรม เรื่อง “PDPA for dental personnel พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางทันตกรรม”

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยาย เรื่อง “PDPA for dental personnel พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางทันตกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และทันตแพทย์ พรชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมี คณาจารย์ ทันตแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมฟังการอบรม เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ