องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “COVID IN ENDEMIC ERA”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก องค์กรแพทย์

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอเรียนเชิญทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “COVID IN ENDEMIC ERA” วิทยากร โดย ผศ.นพ. โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ หรือลงทะเบียนรับฟังการอบรมออนไลน์ผ่าน QR code หรือผ่านทาง FB live ของคณะฯ