คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Timothy Bromage, College of Dentistry, New York University ในโอกาสเยี่ยมชมคณะ ฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Odontological Contributions to a Metabolic Theory of Everything” และร่วมหารือการร่วมมือการวิจัย

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ให้การต้อนรับ Prof Timothy Bromage, Director of he Hard Tissue Research Unit (HTRU), Department of Molecular Pathobiology, College of Dentistry, New York University ในโอกาสเยี่ยมชมคณะ ฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Odontological Contributions to a Metabolic Theory of Everything” และร่วมหารือการร่วมมือการวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธนภูมิ โอสถานนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านยุทธศาสตร์ การติดตาม และประเมินผลยุทธศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และกรรมการฝ่ายวิจัย ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ