รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร

[Procedure of Admission]

1. อ่านแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ

[Please read and following procedure of admission] 
https://drive.google.com/file/d/1IZvk2EYJ7PbhSizpyNWKjg5nb3LxSGaz/view?usp=share_link

2. เตรียมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครตามระบุในแนบท้ายประกาศรับสมัครเป็นไฟล์ pdf หรือ รูปภาพ

[Appication documents must copy to pdf files or image files]

3. กรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสาร

[Fill Application Form and Upload All Documents] 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT4MEn5DHjVGhTiYmTxlclPhCsRPcT3gP9WKutk_-zGGek8A/viewform

4. เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแจ้งยืนยันการสมัครภายใน 5 วันทำการ

[Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays]

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ

02-218-9016, 02-218-9021

Contact :

  • Tel. +66 (02-218-9016), +66 (02-218-9021)
  • Email graddentcu@chula.ac.th