รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร [Procedure of Admission]

  1. อ่านแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ [Please read and following procedure of admission] https://drive.google.com/file/d/1I2jlh9mdSTumN2zNu7ghC6FKr09fJgMH/view?usp=share_link
  2. เตรียมสำเนาเอกสารประกอบการสมัครตามระบุในแนบท้ายประกาศรับสมัครเป็นไฟล์ pdf หรือ รูปภาพ [Appication documents must copy to pdf files or image files]
  3. กรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสาร [Fill Application Form and Upload All Documents] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-8LlQB1RD10dqFXybtMlad-uAtIOXF2bbDDAwbvJf4ulATA/viewform
  4. เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแจ้งยืนยันการสมัครภายใน 5 วันทำการ [Staff sent confirmation email of application  within 5 workdays]

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ  02-218-9016, 02-218-9021
Contact :  +66(02-218-9016)  +66(02-218-9021)
Email : graddentcu@chula.ac.th