รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร [Procedure of Admission]

  1. อ่านแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ [Please read and following procedure of admission] https://drive.google.com/file/d/1lygYLSVZu64IJUxDonagXoNuKnmB8qn7/view?usp=share_link
  2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่  www.register.gradchula.com เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบรับสมัคร [Fill the online application form: www.register.gradchula.com (Menu a Registration > Login to your Account 
  3. ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 500 บาท และชำระเงินภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครตามระบุในแนบท้ายประกาศรับสมัคร [Download pay-in and pay the application fee 500 ฿] 
  4. สแกนหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครและอัพโหลดเข้าสู่ระบบ กดยืนยันการสมัคร [Upload PDF file all documents.]

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ  02-218-3502 – 5
Contact :  (+66) 02-218-3502 – 5  
Email : admissionschula@gmail.com