รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร [Procedure of Admission]

  1. อ่านแนบท้ายประกาศรับสมัครให้เข้าใจ [Please read and following procedure of admission] https://drive.google.com/file/d/1_q0XX6SlaqluIQ75sg9vdZMztvw1Uuch/view?usp=share_link
  2. กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่  www.register.gradchula.com เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบรับสมัคร [Fill and print the online application form at www.register.gradchula.com Menu Registration > Login to your account
  3. อัปโหลดเอกสาร Upload PDF files all documents
  4. ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 1,000 บาท ผ่าน ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์  เลขที่บัญชี  026-2-70085-2  ชื่อบัญชี “คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ”  [Pay the application fee of 1,000 Baht via Kasikornbank Public Company Limited, Siam square branch, account number 026-2-70085-2]
  5. ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสหลักสูตรหน้าซอง) ส่งด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราไม่เกิน 1 วัน หลังวันสุดท้ายของการรับสมัคร ทางไปรษณีย์) [Send application form, pay-in slip and all documents by hand or via mail service to “Graduate Study Office, 10th floor Chalermnavamaraj 80 Building, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, 34 Henri-Dunant Road, Pathumwan Districts, Bangkok 10330” (postal stamp of 1 April 2023 is considered the deadline. Please indicate curriculum, field of study and curriculum code on the envelope.]

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ  02-218-3502 – 5
Contact :  (+66) 02-218-3502 – 5
Email : admissionschula@gmail.com