ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิต ทันตแพทย์ ธีรวัฒน์ สุขไผ่ดา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย DAT Graduate Research Competition

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิต ทันตแพทย์ ธีรวัฒน์ สุขไผ่ดา หลักสูตรปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย DAT Graduate Research Competition จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “Alveolar Ridge Preservation by Epigenetic Modulation Composite Scaffold” โดยมี รศ.ทพญ.ดร. รัชนี อัมพรอร่ามเวทย์ รศ.ทพ.ดร. อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ ศ.ดร. สุวบุญ จิรชาญชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Congratulation to Dr. Teerawat Sukpaita, a Ph.D. student in the Oral Biology Graduate Program, for the Second Prize Award from the DAT Graduate Research Competition hosted by the Dental Association of Thailand under the Patronage of H.M. the King. The project is entitled “Alveolar Ridge Preservation by Epigenetic Modulation Composite Scaffold”. This project was conducted under the supervision of Assoc Prof Ruchanee Ampornarmveth, Associate Professor Atiphan Pimkhaokham and Professor Suwabun Chirachanchai.