ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ. กิตติภัฎ เติมธีรพรพิมล และ นทพ. กานต์ ธงชัยรติ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย the 25th Student Clinician Research Program

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต นทพ. กิตติภัฎ เติมธีรพรพิมล และ นทพ. กานต์ ธงชัยรติ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดงานวิจัย the 25th Student Clinician Research Program จัดโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Dentsply Sirona ในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 114 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ “Effects of self-adhesive resin cements on human gingival fibroblasts” โดยมี รศ.ทพญ.ดร. ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ ผศ.ทพญ.ดร. สรนันทร์ จันทราศุ ดร.นรินทร์ อินทรักษ์ อ.ทพ.ดุสิต นันทนพิบูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางจีโนมิกส์และทันตกรรมแม่นยำ

Congratulation to our undergraduate students, Kittipat Termteerapornpimol and Karn Tongchairati, for the WINNER Award from the 25th student Clinician research Program hosted by the Dental Association of Thailand under the Patronage of H.M. the King. The project entitled “Effects of self-adhesive resin cements on human gingival fibroblasts”. This project was conducted under supervision of Assoc Prof Thantrira Porantaveetus, Assist Prof Soranun Chantarangsu, Dr. Narin Intarak, Dr. Dusit Nantanapiboon in the Center of Excellence in Genomics and Precision Dentistry.