รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการสมัคร [Procedure of Admission]

กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ที่  www.register.gradchula.com เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน > เข้าสู่ระบบรับสมัคร 


[Fill and print the online application form at www.register.gradchula.com Menu Registration > Login to your account]

อัปโหลดเอกสาร


[Upload PDF files all documents]

ส่งใบสมัคร หลักฐานการชำระค่าสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมด (ระบุหลักสูตร สาขาวิชาและรหัสหลักสูตรหน้าซอง) ส่งด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์

สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ชั้น 10 อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา 31 มีนาคม 2566


Send application form, pay-in slip and all documents by hand or via mail service to

Graduate Study Office
10th floor Chalermnavamaraj 80 Building,
Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University,
34 Henri-Dunant Road, Pathumwan Districts,
Bangkok 10330

Postal stamp of 31 March 2023 is considered the deadline. Please indicate curriculum, field of study and curriculum code on the envelope.

พบปัญหาในการกรอกใบสมัครกรุณาติดต่อ  0 2218 3502 – 5
Contact:  (+66) 0 2218 3502 – 5  
Email: admissionschula@gmail.com