ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเครื่องสแกนบัตร