การสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 (TCAS66 รอบที่ 3)

ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง กำหนดการสอบสัมภาษณ์และทดสอบความถนัดทางทันตแพทยศาสตร์ การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (รอบที่ 3 รับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท.) ปีการศึกษา 2566 (ฉบับที่ 1)

ประกาศสอบสัมภาษณ์รอบ-กสพท-66