ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายกิจการนิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และนิสิตใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตใหม่ในระหว่างที่ศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย