กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ และฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น 19 อาคารบรมนาถศรีนครินทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตปัจจุบันเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตทุกท่าน