คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยา ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาชีววิทยาช่องปาก