เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2567

ช่วงเวลาการรับสมัคร

1-29 กันยายน 2566

จำนวนเปิดรับสมัครในแต่ละสาขาและสถาบัน

www.royalthaident.org/examination/train/num

ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครและเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

www.royalthaident.org/examination/train